regulamin

Zasady korzystania z Portalu Jaspedia

 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal internetowy Jaspedia działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II DEFINICJE

1. Portal internetowy Jaspedia – strona internetowa będąca własnością członków Rady Jaspedii i dostępna po adresem www.jaspedia.eu.

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Jaspedia.

3. Materiały – wszelkie utwory w postaci tekstów, zdjęć, grafik, materiałów wideo i multimedialnych.

4. Usługi – usługi świadczone przez Portal Jaspedia na rzecz Użytkowników umożliwiające zapoznawanie się z Materiałami.

 

III ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU JASPEDIA

1. W ramach Portalu Jaspedia Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b) zamieszczać Materiały po wcześniejszym uzgodnieniu z Portalem Jaspedia i wyrażeniu przez niego zgody na publikację,

2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług Portalu Jaspedia jest bezpłatne.

3. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika Materiałów z Portalu Jaspedia wymagane jest podanie autora oraz źródła pochodzenia informacji.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Jaspedia prosimy kierować na adresy elektroniczne w zakładce "Kontakt".

 

IV WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal Jaspedia oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, ich wybór i zestawienie w Portalu Jaspedia, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

2. Przez korzystanie z utworów udostępnionych w Portalu Jaspedia Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.

3. Materiały dodane przez członków Rady Jaspedii oraz przez Użytkowników stają się integralną częścią Portalu Jaspedia. Umieszczenie Materiałów przez Użytkowników w Portalu Jaspedia jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw na rzecz Portalu Jaspedia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Jaspedia wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Jaspedia po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Jaspedia.