Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Instytucje niedziela, 02 marca 2014 13:26   |  

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima

"Dziewiętnastka" zlokalizowana jest na ul. Opolskiej w centrum Osiedla im. Stanisława Staszica. Ludność młodego miasta sukcesywnie rosła, to skłoniło władze lokalne do zorganizowania sieci palcówek edukacyjnych, m.in. uczących na poziome podstawowym. Działające szkoły były zgoła w odmiennym położeniu niż dziś, na korytarzach tłumnie przemieszczali się uczniowie. Klasy były zwykle przepełnione, a dla odróżnienia klas, młodzi ludzie do granatowych szkolnych mundurków przyczepiali kolorowe kołnierzyki. Najmłodsza placówka edukacyjna powstała tuż obok Szkoły Podstawowej nr 2 (dzisiaj ZS nr 3).

Szkoła Podstawowa nr 19 - 1 września 1977 rok (Kronika SP nr 19)

„Dziewiętnastka” została oddana do użytku 1 września 1977 roku. Planowo winna przyjąć uczniów już w roku szkolnym 1976/77, jednakże przyszła placówka oświatowa była w trakcie budowy. 
W pierwszym roku pracy kiedy szkoła znajdowała się jeszcze w budowie, w wyniku tego 265 uczniów w 10 klasach, uczęszczało do budynku Szkoły Podstawowej nr 13 na ul. Katowickiej (dzisiaj Gimnazjum nr 8). Zajęcia odbywały się w godzinach od 12.00 do 19.00. W tym czasie pracowało w szkole 10 nauczycieli. 
Budowlańcy kilkakrotnie przesuwali termin oddania szkoły do użytku. Sprzęty i pomoce ze względu na trudności lokalowe gromadzono,  m.in. w dwóch „podstawówkach” nr 5 oraz nr 8.
Wraz z uruchomieniem szkoły oddano do użytku świetlicę i szkolną stołówkę oraz oświetlono boisko.
Opiekunem szkoły była KWK „Borynia”. Zakład pracy mocno współpracował  z „podstawówką”. Po nadaniu imienia szkole  zorganizował, m. in. święto patrona, w salach gimnastycznych wykonał parkiety, stróżówkę   w szatni, pomieszczenia dla uczniowskiej spółdzielni. Pierwszym dyrektorem została Dorota Bury, a funkcje wicedyrektorów pełnili mgr Anna Kapała, Weronika Derlatko oraz mgr Anna Rakowicz.
We wrześniu 1980 roku naukę rozpoczęło 742 uczniów w 22 oddziałach.            
W dwa lata później w 35 oddziałach uczyło się już 1041 uczniów. Szkoła zatrudniała wówczas 41 nauczycieli. W roku kolejnym skrócono tygodniowy czas pracy o sobotę. Naukę prowadzono na półtorej zmiany. Co ściśle powiązane było ze stale rosnącą liczbą uczniów. To z kolei nastręczało problemów z dostawą podręczników. 
W roku szkolnym 1984/85 w "Dziewiętnastce" uczyło się 1211 uczniów, w 42 oddziałach. Od tego momentu liczba klas sukcesywnie kurczy się. Tego roku młodzież uczęszczająca na SKS wyjechała do Holandii, na zaproszenie fundacji „Foccera”. W analogicznym czasie młodzież przeznaczyła pieniądze pozyskane ze sprzedaży makulatury, na odbudowę Muzeum Śląskiego.
W tym samym roku rozpoczęły się także prace zmierzające do nadania szkole imienia. Przedstawiono wówczas kilka propozycji, wśród których znaleźli się Janek Krasicki, Władysław Sikorski, Julian Tuwim oraz Janusz Kusociński. 
12 grudnia 1987 roku nadano szkole imię działacza komunistycznego, Janka Krasickiego. W uroczystościach wziął udział brat patrona, Jerzy. Przy tej okazji odsłonięto pamiątkowa tablicę z obliczem patrona, zaprojektowaną przez Lesława Zbożila, a ufundowaną przez kopalnię patronacką szkoły, KWK Borynia.  Niespełna cztery lata później w czasie transformacji ustrojowej zostało zwieszone posługiwanie się jego imieniem przez SP nr 19. 
1 października 1990 roku funkcję dyrektora powierzono mgr Bożennie Bińczak. Wicedyrektorem została wówczas, mgr Barbara Wojtaszczyk.
W roku 1991 zainaugurowało pod opieką mgr Barbary Wojtaszczyk Szkolne Kółko Teatralne „Złota Gęś”. Sześć lat później grupa zmieniła nazwę na „Złote gwiazdy”. Opiekunem koła od tego momentu jest mgr Bożena Borowska. Młodzi aktorzy wcielają się  głównie w role postaci z baśni i mitów. Obecnie organizowane są na terenie szkoły warsztaty teatralne z aktorami Narodowego Teatru Edukacyjnego z Wrocławia.
W roku szkolnym 1993/94 do szkoły uczęszczało w 20 oddziałach 489 uczniów. W placówce pracowało wówczas 32 nauczycieli.
23 czerwca 1994 roku stanowisko dyrektora objął mgr Tadeusz Skubis. Wicedyrektorem jak uprzednio została mgr Barbara Wojtaszczyk. Niespełna rok później nad szkołą zawisła groźba likwidacji. Starania Dyrektora wespół z rodzicami i nauczycielami wpłynęły na zmianę decyzji. Od roku 1999 funkcję wicedyrektora przejęła mgr Joanna Królikowska.
W roku 1995 uruchomiono w studio telewizji „WOW” pod opieką Haliny Byry. Szkolna telewizja przekazywała informacje z życia placówki (uroczystości, konkursy, zawody sportowe, wywiady z pracownikami szkoły).
Na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XII/191/95 z dnia 28 czerwca Miejski Zespół Oświaty wyraził zgodę na utworzenie ogniska zajęć pozalekcyjnych w Szpitalu Dziecięcym w Jastrzębiu-Zdroju. Ognisko zostało integralną jednostką „Dziewiętnastki”. Jego działalność szkolno opiekuńcza rozpoczęła się 1 września 1995 roku. Od roku 1996 współpracujemy z czeską szkołą z Hawirzowa, a od 2007 roku także ze szkołą czeską z Karwiny.
W 1999 roku powstała w szkole świetlica środowiskowa, z której korzystają dzieci z Osiedla im. Stanisława Staszica.
W roku 2000 z inicjatywy mgr Moniki Domin powstała gazetka szkolna „ESPIAK”. W dwa lata od ukazania się pierwszego numeru „ESPIAK” został wyróżniony w ogólnopolskim przeglądzie gazetek szkolnych, a w 2004 roku  gazetka zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie Gazetek Szkolnych. 
Rok później została utworzona strona internetowa szkoły, która zawierała informacje m.in. z życia szkoły, rys historyczny, wyniki z olimpiad, konkursów, zawodów. Obecnie stroną internetową opiekują się nauczyciele Sylwia Oleksy oraz mgr Monika Domin, która jest również organizatorką wielu konkursów plastycznych. Za sprawą jej działań nasza młodzież rozwija swoje pasje twórcze.
We wrześniu 2001 roku podczas wizytacji parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jastrzębiu Górnym, szkołę odwiedził arcybiskup Damian Zimoń.
Od tego roku uczniowie uczestniczą w „żywych lekcjach gwary śląskiej”, w Żorskim Centrum Regionalnym (Żory-Osiny). Poznają jak wyglądało niegdyś życie na Śląsku, jakie święta celebrowano, jak mieszkali Ślązacy. Od 2014 roku lekcje o tematyce regionalnej organizowane są również w szkole z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich z Jastrzębia Górnego.
W latach 2003 do 2015 roku w budynku szkolnym, od strony boiska, działało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.  
W latach 2005-2011 uczniowie sprawowali opiekę materialną i duchową nad chłopcem z Ugandy, Damascenem w ramach Adopcji na odległość. Uczniowie naszej szkoły, by pomagać innym włączają się w akcje charytatywne. Wspierali m.in. OHP Rybnik, który to pomagał choremu na mukowiscydozę, Tymoteuszowi. Uczniowie także zbierają nakrętki, by wesprzeć Hospicjum Jana Pawła II w Żorach. Akcją koordynuje katechetka Sylwia Oleksy. 
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój młodzieży. Uwrażliwiają na losy człowieka, Nasi uczniowie od wielu lat biorą udział w akcjach charytatywnych wspierają swoimi działaniami Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. W ramach tejże pomocy nasza szkoła przystąpiła  do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”, której symbolem są żonkile. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zbieraniu funduszy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od roku 2004. Nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt, którym pomagają od początku istnienia jastrzębskiego schroniska. Inicjatorem oraz opiekunem tychże akcji jest mgr Elżbieta Siwiec. Od roku 2016 z inicjatywy Samorządu Szkolnego zbierane są grosiki dla Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 
Od września 2013 roku przy szkole działa, utworzona przez pasjonata historii i znawcę tematyki wojennej, Andrzeja Sierszulskiego, Izba Pamięci Jastrzębski Wrzesień '39.
W 2014 roku  nasza szkoła zorganizowała akcję pomocy „Młodzi dla Ukrainy”. Uczniowie przygotowali 18 dziesięciokilogramowych paczek z żywnością. Produkty trafiły do obwodu chmielnickiego na Wołyniu, głównie do rodzin z miasta Sławuta i okolic. Koordynatorem i pomysłodawcą akcji był mgr Janusz Lubszczyk. Przy naszej szkole od kilku lat działa Koło Szachowe oraz Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”.
Corocznie uczniowie "Dziewiętnastki" biorą udział w organizowanych przez PTTK rajdach:
- Młodzieżowy Rajd Górski (dwudniowy),
- Szlakiem Martyrologii Narodów,
- Powitania Wiosny,
- Śladami Praojców.
Opiekunem Szkolnego Koła PTTK jest mgr Bożena Borowska. Uczniowie są laureatami Turnieju Turystycznego OMTTK PTTK.
12 maja 2006 roku szkole nadano imię Juliana Tuwima. Wybór patrona poprzedziło głosowanie, w którym udział wzięli rodzice, uczniowie i nauczyciele. Kandydaturę Juliana Tuwima poparło 355 osób, a Wanda Chotomska otrzymała 198 głosów. Rada Pedagogiczna Uchwałą nr 138/04/05 z dnia 17 grudnia 2004 roku jednogłośnie przyjęła propozycję wyboru Juliana Tuwima na patrona „Dziewiętnastki”. 
Od 1 września 2008 roku funkcje dyrektora pełni mgr Grzegorz Węgliński. Wicedyrektorem została mgr Regina Okulewicz-Zielińska.
Uczniowie biorą udział w akcji na rzecz ochrony środowiska - „Sprzątanie świata”. Porządkują wówczas tereny znajdujące się nieopodal szkoły. By uświadomić jak istotna jest ochrona środowiska, uczniowie wykonują wcześniej prace plastyczno-techniczne, które wzywają do czynnego uczestnictwa w akcji.
Nauczyciele szkoły zawsze dbali i dbają o odpowiedni poziom edukacyjny młodzieży. Dowodem tego są liczni laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. Dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki, na koniec roku czeka „Odznaka Wzorowego Ucznia”, której fundatorem jest mgr Elżbieta Siwiec. 
Decyzją Rady Pedagogicznej uchwalono również odznakę „Przyjaciel Szkoły”. Dotychczas otrzymali ją: Tadeusz Motowidło, Marcin Gołębiewski, Marek Celmer i Czesław Kubaczka.
W Roku Jubileuszowym (2016 r.) w szkole, w 16 oddziałach uczy się 367 osób. W placówce pracuje 31 nauczycieli.
Dyrektorzy „Dziewiętnastki”:
- Dorota Bury (do 1990 roku),
- mgr Bożenna Bińczak (do 1994 roku),
- mgr Tadeusz Skubis (do 2008 roku),
- mgr Grzegorz Węgliński (do roku 2018),
- mgr Regina Okulewicz-Zielińska (od roku 2018).

Źródła:

  • Kroniki Szkoły Podstawowej nr 19 (od 1976 roku).
  • Błoniarczyk E., Lubszczyk J., 40 lat jastrzębskiej "Dziewiętnastki", Jastrzębie-Zdrój 2016.
  • Tornister pełen wspomnień. Tomik okazjonalny. Szkoła Podstawowa nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju im. Juliana Tuwima 1976-2006. Jastrzębie-Zdrój 2006.
Czytany 2973 razy
Ostatnio zmieniany sobota, 13 lipca 2024 06:57

Janusz Lubszczyk

Historyk z Wodzisławia Śląskiego, nauczyciel, archiwista, autor artykułów i prac monograficznych o historii regionu i miasta. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima i Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe