Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Źródła czwartek, 12 marca 2015 21:52   |  

Uchwała nr 458/55 Prezydium Rządu z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie budowy kopalń węgla kamiennego „Jastrzębie” i „Moszczenica”

W celu zapewnienia gospodarce narodowej wzrostu produkcji węgla koksującego przez przyspieszenie eksploatacji zasobów zalegających w południowej części powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim – Prezydium Rządu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się Ministra Górnictwa Węglowego do wybudowania w rejonie miejscowości Jastrzębie i Moszczenica wchodzących w skład powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim dwóch nowych kopalń węgla kamiennego, a to:

- kopalnia węgla kamiennego „Jastrzębie”

- kopalnia węgla kamiennego „Moszczenica”

każdej o zdolności produkcyjnej około 4.000 ton na dobę.

2. Rozpoczęcie budowy kopalń, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w II półroczu 1955 r. z terminem uruchomienia następnej produkcji w I kwartale 1962 r., a pełnej produkcji do 31 XII 1966 r.

§ 2

Dla realizacji inwestycji wymienionych w § 1 Minister Górnictwa Węglowego utworzy niezwłocznie przedsiębiorstwa pod nazwą:

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie w budowie”

Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica w budowie”

Upoważnia się Ministra Górnictwa Węglowego do:

§ 3

1. Wydania zarządzenia o niwelacji terenu i zagospodarowaniu placu budowy w rejonie Jastrzębia i Moszczenicy dla kopalń, o których mowa w § 1 ust. 1 bez zatwierdzonej dokumentacji geologicznej, ze względów ekonomicznych należy w ramach zagospodarowania placu budowy w miarę możliwości i stosownie do aktualnych potrzeb wznosić budynki trwałe, w oparciu o dokumentację fragmentaryczną, bez obowiązku uzyskania zaświadczenia ze strony wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego o uzgodnieniu lokalizacji szczegółowej oraz bez obowiązku posiadania kosztorysów szczegółowych. Finansowanie i rozliczenie kosztów wykonania tych robót nastąpi na podstawie ustalonych cen jednostkowych. Ulgi powyższe ograniczą się na okres do dnia 31 grudnia 1955 r.

2. Rozpoczęcia bez projektu wstępnego i prowadzenie w oparciu o zatwierdzone założenia projektowe budowy kopalni „Jastrzębie” do dnia 31 grudnia 1955 r., a kopalni „Moszczenica” do dnia 31 grudnia 1956 r. w zakresie tych robót ziemnych, budowlanych i montażowych, jakie okażą się niezbędne do zapewnienia terminowego wykonania niniejszej uchwały.

3. Opracowania projektów wstępnych dla obydwu kopalń na podstawie rozpoznania zasobów złoża w kategorii C1.

4. Zaniechania po dniu 31 grudnia 1959 r. środków ostrożności mających na celu zachowanie istniejących na terenie miejscowości Jastrzębie źródeł wód mineralnych i ich wydajności, jeżeli zachowanie tych źródeł i ich wydajność kolidować miałaby z realizacją zadań określonych w § 1 uchwały.

§ 5

Zobowiązuje się Ministra Górnictwa Węglowego do opracowania dokumentacji geologicznej zasobów węgla w kategorii C1 i przedłożenia jej Prezesowi Urzędu Geologii do dnia 31 lipca 1955 r. na podstawie dokonanych już badań.

§ 6

Zobowiązuje się Ministra Górnictwa Węglowego do opracowania dokumentacji geologicznej zasobów węgla i powzięcia odpowiedniej decyzji w terminie do dnia 31 sierpnia 1955 r.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Prezes Rady Ministrów

/-/ Józef Cyrankiewicz

Czytany 1442 razy
Ostatnio zmieniany środa, 28 lutego 2024 03:16

Marcin Boratyn

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe