Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Instytucje wtorek, 25 lutego 2014 16:12   |  

Galeria Historii Miasta

Galeria Historii Miasta – placówka muzealna Miejskiego Ośrodka Kultury.

Została powołana do życia pod koniec 2002 r. Od swojego zarania skupiała się na gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu zabytków ziemi jastrzębskiej, prowadziła również ożywioną działalność edukacyjną. Pierwszą siedzibą było kilka niewielkich pomieszczeń w parterowej części żłobka przy ul. Wrzosowej 14. Największą atrakcją galerii była Izba Śląska zaaranżowana na kuchnię w śląskiej chacie oraz Izba Górnicza w postaci kopalnianego wyrobiska. Ponadto placówka dysponowała salą wystaw czasowych, biurem i niedużym magazynem. Wobec decyzji władz miasta w sprawie powiększenia żłobka w czerwcu 2009 r. galeria musiała opuścić dotychczasowy obiekt. Podczas oczekiwania na zakończenie remontu nowej siedziby placówka prowadziła ograniczoną działalność w Domu Zdrojowym.

Kolejny etap funkcjonowania galeria rozpoczęła w październiku 2010 r. przenosząc się do nowej siedziby w budynku dawnych Łazienek II przy ul. Witczaka 4. W ramach modernizacji wykonano atrapę drewnianego domu mieszkalnego sprzed stu lat z izbą, komorą, sienią i warsztatem kowalskim. Wyposażono ją w oryginalny sprzęt z epoki, dzięki czemu oddaje niepowtarzalny klimat dawnego śląskiego gospodarstwa. W podobny sposób zaaranżowano wyrobisko górnicze wyposażone w drewnianą obudowę, narzędzia pracy podziemnej oraz przedmioty związane z obyczajowością górników. Na początku 2013 r. stałą wystawę górniczą pt. „Historia węglem pisana” wzbogacono o monitory dotykowe, gablotę medali gwarkowskich oraz salę rzeźby w węglu. Od 2014 r. można zwiedzać wystawę pt. „Henryk Sławik z Szerokiej”. W styczniu 2016 r. udostępniono wystawę pt. „Moje M” prezentującą wystrój mieszkania w bloku z lat 70.

W przyszłości planowane jest oddanie do użytku wystaw stałych na piętrze budynku – będą one w całości poświęcone historii Jastrzębia.

Obecnie czynne są następujące wystawy stałe: "Chata śląska" (parter), "Historia węglem pisana" (podziemie), "Miasto młodości, pracy i pokoju", "Moje M" (I piętro), "Henryk Sławik z Szerokiej" (II piętro). Wystawy czasowe (sale na parterze) organizowane są kilka razy w roku.

Wśród eksponatów na wyróżnienie zasługują dwie wanny uzdrowiskowe – marmurowa z 1862 r. i lastrykowa z XX w.

Od września 2006 r. placówka wydaje kwartalnik „Biuletyn Galerii Historii Miasta”. Ponadto na bieżąco wydawane są foldery wystaw czasowych oraz publikacje popularyzujące historię ziemi jastrzębskiej.

Ponadto galeria prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską, wydaje publikacje książkowe, realizuje projekty unijne, dysponuje własną biblioteką i archiwum.

Galeria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.30 oraz w niedziele (od 1 lipca do 15 września) w godzinach 14.00-19.30.

Kierownicy GHM: Bogdan Kuboszek (2002-2005), Elżbieta Sienicka (2005), Marcin Boratyn (od 2005).

 

Gallery of City History – museum unit of the City Cultural Center.

Established in late 2002, it immediately focused on collecting, storing and displaying the monuments of the Jastrzębie region. The gallery has also been engaged in intense educational activities. Its first location comprised several small rooms on the first floor of a nursery (ul. Wrzosowa 14). The gallery’s biggest attraction was the Silesian Room, designed as a kitchen in a Silesian house, and the Mining Room, designed as a mine heading. In addition, the gallery comprised a temporary exhibition hall, an office and a small warehouse. The city officials decided to extend the nursery, so in June 2009, the gallery had to move out of the building. While waiting for the renovation of the new location to complete, the gallery conducted limited operations in the Spa House.

The next stage of its activity began in October 2010 with the move to the new location in the former Baths II building (ul. Witczaka 4). Modernization work included the construction of a fake wooden residential house from a hundred years ago, with a room, a pantry, an entrance hall and a blacksmith’s workshop. It was equipped with original period devices to emulate the unique atmosphere of old Silesian households. Similarly, the mine heading was equipped with a wooden lining, underground work tools and items related to miners’ customs. At the end of 2012, touch screens, a display cabinet with miners’ medals and a coal sculpture room were added to the mining exhibition. In 2014, you can visit the exhibition under the title "Henryk Slawik from Szeroka". In January 2016 it was made available to the exhibition under the title "My M" presenting decorated apartment in a block of 70s.

There are also plans to open permanent exhibitions on the upper floor, entirely devoted to the history of Jastrzębie.

The following permanent exhibitions are now open: "Silesian house" (first floor), "Mine heading" (basement), "City of youth, work and peace", "My M" (second floor), "Henryk Sławik from Szeroka" (third floor). Temporary exhibitions (rooms on the first floor) are organized several times a year.

The showpieces include two spa bathtubs: a marble one from 1862, and a terrazzo one from the 20th century.

Since September 2006, the gallery publishes a quarterly titled “Biuletyn Galerii Historii Miasta” [Gallery of City History Bulletin]. In addition, it regularly publishes brochures of temporary exhibitions and publications that popularize the history of the Jastrzębie region.

The gallery also carries out educational and promoting activities, completes EU projects and operates its own library and archive.

The gallery is open from Monday to Friday between 8:00am and 5:30pm and on Sundays (1 July till 15 September) between 2:00pm and 7:30pm.

Gallery of City History managers: Bogdan Kuboszek (2002-2005), Elżbieta Sienicka (2005), Marcin Boratyn (since 2005).

 

Galerie dějin města – muzeální část Městského kulturního střediska.

Byla zřízena koncem roku 2002. Od samého počátku se soustřeďovala na shromažďování, uchovávání a zpřístupňování památek jastrzebského kraje, provozovala také čilou vzdělávací činnost. Prvním sídlem bylo několik malých místností v přízemní části jeslí v ul. Wrzosowa 14. Největší atrakcí galerie byla Slezská jizba upravená jako kuchyně ve slezské chalupě a Hornická jizba v podobě důlní chodby. Muzeum mělo navíc k dispozici sál pro dočasné výstavy, kancelář a nevelký sklad. Vzhledem k rozhodnutí městských úřadů o rozšíření jeslí v červnu 2009 musela galerie dosavadní objekt opustit. Během očekávání na dokončení opravy nového sídla muzeum provozovalo omezenou činnost v Lázeňském domě.

Další etapa činnosti galerie byla zahájena v říjnu 2010 přestěhováním do nového sídla v budově bývalých Lázní II v ul. Witczaka 4. V rámci modernizace byla postavena atrapa dřevěného obytného domu z doby před 100 lety s jizbou, komorou, síní a kovářskou dílnou. Byla vybavena originálním dobovým vybavením, díky tomu zde můžeme pocítit neopakovatelnou atmosféru někdejšího slezského hospodářství. Podobným způsobem proběhlo aranžování důlní chodby vybavené dřevěnou výztuží, nářadím pro práci v dole a předměty související s hornickými zvyky. Koncem roku 2012 byla hornická výstava obohacena o dotykové monitory, výlohu s havířskými medailemi a sál se sochami z uhlí. V roce 2014, můžete navštívit výstavu pod názvem "Henryk Slawik s Szeroky". V lednu 2016 byla zpřístupněna výstava pod názvem "Můj M" prezentující vyzdobený byt v panelovém 70 let dvacátého století.

V budoucnu se plánuje otevření stálých výstav v patře budovy – všechny budou věnovány dějinám Jastrzebie.

Nyní jsou otevřeny tyto stálé výstavy: "Slezská chalupa" (přízemí), "Důlní chodba" (podzemí), "Město mládeže, práce a míru", "Můj M" (I p.), "Henryk Sławik s Szeroky" (II p.). Dočasné výstavy (sály v patře) jsou pořádány několikrát do roka.

Mezi exponáty si pozornost zaslouží dvě lázeňské vany – mramorová z roku 1862 a z umělého kamene z 20. století.

Muzeum od září 2006 vydává čtvrtletník „Zpravodaj Galerie dějin města”. Navíc jsou průběžně vydávány prospekty k dočasným výstavám a publikace, které popularizují dějiny jastrzebského kraje.

Galerie navíc organizuje vzdělávací a popularizační činnost, realizuje unijní projekty, má k dispozici vlastní knihovnu a archiv.

Galerie je otevřena od pondělí do pátku v době 8.00-17.30 hod. a v neděli (od 1. července do 15. září) v době 14.00-19.30 hod.

Ředitelé GHM: Bogdan Kuboszek (2002-2005), Elżbieta Sienicka (2005), Marcin Boratyn (od 2005).

 

Źródła:

  • „Biuletyn Galerii Historii Miasta”
  • A. Karpeta, Historia węglem pisana, „Nowiny” nr 3 z 16 I 2013 r.
  • A. Karpeta, Żywa lekcja historii, „Nowiny” z 17 XI 2010 r.
  • K. Nowak-Gardecka, A. Lerch, 60 ton tradycji, „Jastrząb” nr 12 z XII 2010 r.
  • (rc), Historia węglem pisana”, „Jastrząb” nr 2 z II 2013 r.
  • (rc), Galeria już otwarta, „Jastrząb” nr 12 z XII 2010 r.
  • K. Spyrka, Drewniana chata zrobiła wrażenie, „Jastrzębie Zdrój” dod. do „Dziennika Zachodniego” nr 45 z 12 XI 2010 r.
  • K. Spyrka, Wraca galeria, „Jastrzębie Zdrój” dod. do „Dziennika Zachodniego” nr 44 z 5 XI 2010 r.
  • K. Spyrka, Wraca galeria, „Jastrzębie Zdrój” dod. do „Dziennika Zachodniego” nr 44 z 5 XI 2010 r.
Czytany 2145 razy
Ostatnio zmieniany środa, 24 kwietnia 2024 19:32

Marcin Boratyn

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe