Wydarzenia czwartek, 06 marca 2014 21:19   |  

Wewnątrzzakładowe porozumienie kończące strajk w KWK „Jastrzębie” w sierpniu 1988 r.

Porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielami kierownictwa społeczno-gospodarczego KWK „Jastrzębie” a przedstawicielami Zakładowego Komitetu Strajkowego strajkującej części załogi KWK „Jastrzębie” - 28.08.1988 r.

Po trwającym 11 dni strajku 28 sierpnia 1988 r. załoga KWK „Jastrzębie” zdecydowała się zakończyć protest. Opuszczenie przez strajkujących górników zakładu poprzedziło podpisanie wewnątrzzakładowego porozumienia. Zawarli je przedstawiciele strajkujących górników oraz dyrekcja kopalni. Porozumienie składało się z 12 punktów, które wynikały ze zgłaszanych przez załogą postulatów. Przedstawiało się następująco:

1. Gwarantuje się strajkującej części załogi po zakończeniu akcji strajkowej bezpieczeństwo osobiste bez restrykcji i bez zwolnienia z pracy za udział w strajku.
Z pracy zwolnieni zostają wyłącznie organizatorzy strajku w osobach: Wiesław Oziembłowski, Adam Stepecki, Henryk Skrzyszowski.
Pozostali pracownicy za okres strajku odpracują w terminie do dnia 4 grudnia 1988 r. odpowiednią do dni strajku ilość dniówek w dni wolne od pracy za wynagrodzeniem 100 % jak w dzień roboczy, a za robocze dni strajku otrzymają zaliczenie dniówki wg stawki osobistego zaszeregowania.
2. Postulat uznano za bezprzedmiotowy z powodu nie uzyskania uprawnień do emerytur górniczej w związku z udokumentowaniem zbyt małej ilości lat zatrudnienia w górnictwie.
3. Przeprowadzone zostaną rozmowy ostrzegawczo-wyjaśniające przez kierownictwo kopalni i organizacje społeczno-polityczne w celu ukierunkowania zmiany postępowania Głównego Inżyniera ds. Jakości i Zbytu w stosunku do załogi. Ustala się przeprowadzenie po zakończeniu bieżącego roku spotkania załogi zakładu przeróbczego dla oceny wyników podjętych działań, traktując okres do końca roku jako okres próbny realizacji tego postulatu.
4. Począwszy od wypłaty premii za miesiąc wrzesień, przy podziałach premii produkcyjnej i zadaniowej oprócz kolektywu oddziałowego uczestniczyć będzie wytypowany przez załogę zmiany członek załogi.
5. Zjazdy pracowników spoza dozoru ruchu w dniach wolnych od pracy ograniczone będą do niezbędnego minimum, a zadania zlecone do wykonania w tym czasie nie mogą wynikać z zakresu czynności tych pracowników.
6. Przeprowadzić weryfikacje stanu zatrudnienia pracowników administracji i ograniczyć do niezbędnego minimum w poszczególnych działach i pionach administracji.
Wprowadza się od dnia 1.09.1988 r. w poszczególnych działach książki skarg i wniosków, do których wpisu może dokonać każdy pracownik kopalni. W czasie wpisu obecna powinna być osoba kierująca danym działem.
7. Zweryfikować do końca roku listę osób dozoru pobierających 75 % wymiaru emerytury przy równoczesnym zatrudnieniu w kopalni. W przyszłości nie tworzyć stanowisk specjalnie dla tych osób.
8. Ustala się absolutną dobrowolność pracy w godzinach nadliczbowych w czasie od poniedziałku do piątku.
9. Kierownictwo kopalni zabezpieczy zdecydowaną poprawę zjazdu i wyjazdu szybami oraz dowozu i odwozu do oddziałów przy równoczesnym ustaleniu zasady, że sygnalista, który prowadzi zajazd załogi również będzie prowadził wyjazd z dołu kopalni.
10. Ustalono, że uczestnicy zebrań będą zjeżdżać do pracy na dole w kopalni w czasie regularnej jazdy ludzi.
11. Ustal się, że od 1 września 1988 r. na kopalnianych tablicach ogłoszeń wywieszana będzie lista robót do wykonania poza normalnym czasem pracy, za które wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie odrębnej umowy albo z funduszu zadaniowego albo z funduszu akcji socjalnej młodzieży. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo pełnomocnik grupy zgłaszającej się do wykonania pracy i pełnomocnik kopalni.
12. Ze względu na trudności w wydawaniu posiłków regeneracyjnych w naturze ustala się od 1 stycznia 1989 r. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla osób uprawnionych w wysokości aktualnej wartości zupy regeneracyjnej.

W celu kontroli realizacji Porozumienia wytypowano międzyoddziałowy zespół kontrolny. Dyrekcja kopalni miała umożliwić mu prowadzenie kontroli realizacji Porozumienia. Zespół miał informować załogą o wynikach swoich prac. W jego skład wchodzili: Józef Werner, Bogusław Światowiec, Ryszard Krysiński, Krzysztof Rostkowski.

Źródła:

  • Meldunki dzienne SB Jastrzębie-Zdrój Rok 1988 r. IPN Ka 0130/3 t.8
Czytany 885 razy
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 września 2022 08:49

Paweł Warłycho

Politolog z zawodu i zamiłowania. Autor artykułów o najnowszej historii Jastrzębia publikowanych m.in. w "Biuletynie Galerii Historii Miasta" oraz jastrzębskim dodatku do "Dziennika Zachodniego", a także współaut

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe